Z życia Koła:

Zebranie sprawozdawczo wyborcze Koła Przewodników w Rzeszowie - 3.12.2012

Jadwiga Korbecka
Co nowego w rzeszowskim Kole Przewodników?

3 grudnia 2012 r. odbyło się zebranie sprawozdawczo – wyborcze Koła Przewodników Terenowych i Beskidzkich przy Oddziale PTTK w Rzeszowie.

Na zebraniu podsumowano dwuletnią kadencję Zarządu Koła, wybrano władze Koła na nową czteroletnią kadencję oraz ustalono główne kierunki działań Koła na najbliższe lata. Zebranie prowadził Eugeniusz Taradajko a prezes ustępującego Zarządu Witold Haspel poinformował o pracach Koła za okres grudzień 2010 – listopad 2012. W tym czasie Koło zorganizowało 48 wykładów szkoleniowych o wielorakiej tematyce: przyroda, historia regionu, etnografia, geografia, architektura. Wykładowcami byli fachowcy – przedstawiciele parków narodowych, pracownicy instytutów, instruktorzy przewodnictwa. W latach 2011-2012 Koło zorganizowało 28 wycieczek szkoleniowych w tym wycieczki górskie w Tatry, Pieniny, Gorce, Beskidy, Bieszczady jak też zwiedzanie okolic (Sanok, Przemyśl) oraz wycieczkę na Pomorze i kilka wyjazdów do Lwowa. Zarząd Koła zorganizował również szkolenia w Pienińskim i Bieszczadzkim Parku Narodowym. Kilkunastu przewodników z naszego Koła uczestniczyło w samokształceniu kierowanym przez Stanisława Flisa i po zdaniu egzaminu uzyskało II klasę uprawnień przewodnika górskiego beskidzkiego. Tradycyjnie od początku XXI wieku organizowane są rokrocznie otwarte rajdy górskie w Bieszczadach, w latach 2011 – 2012 odbył się dwunasty i trzynasty rajd, w których każdorazowo uczestniczy ponad 120 osób z całej Polski.

Inną cykliczną imprezą organizowaną przez Koło Przewodników jest rajd na Huculszczyźnie, w ostatnich dwóch latach odbył się III-ci i IV-ty Rajd na Ukrainie, których uczestniczyło ponad 70 osób z różnych regionów Polski. Od lat 60. ubiegłego stulecia Koło Przewodników patronuje niedzielnym wycieczkom za miasto. W ostatnich 2 latach odbyło się 96 wycieczek z tego cyklu, w tym rozpoczęto przejścia Głównym Szlakiem Beskidzkim.

W latach 2011 i 2012 Koło zorganizowało wyjazdy na Drogę Krzyżową w Wielki Piątek w Bieszczady i na Pogórze. W wyjazdach tych rokrocznie bierze udział ponad 200 osób. Zarząd Koła oprócz typowych imprez turystycznych zorganizował również imprezy taneczne: Tłusty Czwartek w Klubowej, Andrzejki w Hermanowej, Kulig w Głobikowej. Zarząd Koła prowadzi stronę internetową Koła oraz Kronikę Koła. Są tam umieszczane zapisy oraz zdjęcia z wszystkich imprez organizowanych przez rzeszowskie Koło Przewodników oraz imprezach ogólnopolskich, na których Koło jest reprezentowana jak np. coroczna ogólnopolska pielgrzymka przewodników na Jasną Górę.

Obecni na zebraniu przewodnicy pozytywnie ocenili pracę ustępującego zarządu. Także dobra ocena działań w ostatnich dwóch latach zawarta była w sprawozdaniu Komisji Rewizyjnej. W tajnych wyborach wybrano dziewięcioosobowy Zarząd i trzyosobową Komisję Rewizyjną na czteroletnią kadencję. Prezesem Koła został ponownie Witold Haspel, jego zastępcami Marek Korbecki i Eugeniusz Taradajko, skarbnikiem Dorota Michnia a sekretarzem Jadwiga Korbecka. Ponadto w skład Zarządu weszli: Łukasz Kuczmarz, Tomasz Dziurawiec, Przemysław Misiąg, Marek Latusek. Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej wybrano Ryszarda Ćwioka. Pozostali członkowie Komisji to Barbara Milaszkiewicz i Aleksander Dawidziak.

W dyskusji i wnioskach przyjęto program działania na najbliższe lata, które zdominują organizacja ogólnopolskiego XXXI Rajdu Przewodników, którego rzeszowskie Koło będzie gospodarzem w sierpniu 2013 roku na Huculszczyźnie (należy się spodziewać ok. 300 uczestników), obchody Jubileuszu 60 lecia Koła, które przypada na 2014 rok, organizacja Kursu dla Instruktorów Przewodnictwa z całej Polski, samokształcenie przewodników oraz organizacja kursu dla kandydatów na przewodników. Pracy jest dużo, wybrane osoby do władz Koła deklarują wysoką aktywność w organizacji imprez, możemy oczekiwać realizacji bogatego kalendarza zwłaszcza przy współudziale i pomocy Zarządu Oddziału PTTK w Rzeszowie oraz pracowników Biura Oddziału z kierownikiem Agnieszką Wałach. Za dotychczasową pomoc i współpracę prezes Witold Haspel dziękował w imieniu wszystkich członków Koła. Życzymy nowo wybranym władzom Koła Przewodników Terenowych i Beskidzkich przy Oddziale PTTK w Rzeszowie realizacji planów i zamierzeń.

Po przyjęciu protokołu Komisji Uchwał i Wniosków głos zabrał nowo wybrany prezes Zarządu Koła Witold Haspel, który podziękował za okazane zaufanie. Zadeklarował, ze Zarząd Koła w Komunikacie Nr 1 na 2013 rok przedstawi terminarz imprez wyjazdowych na cały rok a tematy szkoleń w formie wykładów na I półrocze. Na tym zakończono zebranie sprawozdawczo – wyborcze, które protokołowała Jadwiga Korbecka.

Sprawozdanie Zarządu Koła z działalności Koła Przewodników Terenowych i Beskidzkich przy Oddziale PTTK w Rzeszowie za okres 6.12.2010 – 3.12.2012 r.

Sprawozdanie Zarządu Koła z działalności Koła Przewodników Terenowych i Beskidzkich przy Oddziale PTTK w Rzeszowie za okres 8.12.2008 – 6.12.2010 r.